Dom Harcerza

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMU HARCERZA „ZIELONY DWOREK”

1. Z pomieszczeń Domu Harcerza mogą korzystać wszyscy , którzy uzyskają zgodę Komendanta Hufca lub osoby przez niego upoważnionej – Szefa Domu Harcerza.

2. W lokalu Domu Harcerza wszystkich obowiązuje Prawo Harcerskie, przepisy ppoż sanitarne i BHP. Dotyczy to także otoczenia budynku.

3. W pomieszczeniach należy zachować spokój i czystość, stosować się do poleceń Szefa D.H.

4. Zastępy, drużyny lub inne zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać z Domu Harcerza jeżeli:
– przynajmniej na dwa tygodnie wcześniej zgłoszą do Szefa D.H. chęć skorzystania z pomieszczeń Domu Harcerza ( na piśmie)(moze byc emailem)
– Zgłoszenie musi być podpisane przez drużynowego lub osobę odpowiedzialną za imprezę, która będzie obecna przez cały czas jej trwania. Osoba ta jest odpowiedzialna za dyscyplinę, przestrzeganie regulaminu i porządek

5. Szef Domu Harcerza ma prawo i obowiązek:
– zapoznać uczestników imprezy z regulaminem,
– udostępnić sprzęt, pomieszczenia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia imprezy,
– przerwać natychmiast zajęcia jeżeli stwierdzi, że uczestnicy nie przestrzegają Regulaminu a w szczególności jeżeli postępują niezgodnie z Prawem Harcerskim i harcerskimi zwyczajami,

6. Uczestnicy imprezy przed wyjściem winni posprzątać po sobie, a pomieszczenia zostawić w stanie nie gorszym jak zostały zastane.
7. Za wszelkie szkody jakie powstaną z winy uczestników odpowiada materialnie OPIEKUN grupy.

Kontakt: e-mail: admin@dabrowagornicza.zhp.pl